Sunday, July 10, 2011

ဝင္ရိုးစံုကမာၻစီးပြားေရးႏွင့္ စူပါ ပါဝါတို႔၏ မဟာတူရူခ်က္မ်ား

ကမာၻ႔လူဦးေရႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သမိုင္းဝင္အဓိကအစိတ္အပိုင္းၾကီးအျဖစ္ အာရွကို သတ္မွတ္ ခံရႏုိင္ဖြယ္ရွိလာသည္မွာ ၂၁ ရာစု၏ အခင္းအက်င္းသစ္ျဖစ္သည္။ ၁၈၀၀ ျပည့္ႏွစ္က ကမာၻလူဦးေရႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ကို ကိုယ္စားျပဳခဲ့ေသာ အာရွမွာ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္အေရာက္တြင္  ကမာၻ ့ ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွ်သာ ရွိေတာ့သည္။ ယင္းမွာ အာရွတြင္ တစံုတရာ ဆုိးဆိုးရြားရြား ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ စက္မွဳေတာ္လွန္ေရးက ဥေရာပႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကကို ကမာၻ ့ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳ ပင္မေဒသၾကီးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

အာရွ၏ႏိုးထမွဳမွာ ဂ်ပန္ျဖင့္တာထြက္ခဲ့ျပီး ေတာင္ကိုးရီးယားသုိ႔ ဆက္လက္ေရြ႔လ်ားကာ အေရွ႔ေတာင္အာရွသို႔ပါ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ စကၤာပူႏွင့္ မေလးရွားတုိ႔ စတင္ဖြံ႔ျဖိဳး လာခဲ့သည္။ ယခုတဖန္စီးပြားေရးစန္းပြင့္မွဳမွာ တရုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယတို႔ဆီသို႔ ဦးလွည့္လာျပီး ဤျဖစ္စဥ္အတြင္း သန္းရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ားမွာ ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကသည္။

ဆုိခဲ့ပါ အေျပာင္းအလဲက ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ အလွည့္အေျပာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စိုးရိမ္ပူပန္မွဳမ်ားကိုပါ ဖန္တီးလိုက္သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တရုတ္ကဂ်ပန္ကို ျဖတ္တက္ကာ ကမာၻ႔ စီးပြားေရး၏ ဒုတိယအင္အားအၾကီးဆံုးေနရာကို လႊဲေျပာင္းယူလိုက္သည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳဘဏ္ ဂိုး(လ္)(ဒ္)မဲ(န္)ဆက္(ခ်္)(စ္)ကမူ ၂၀၂၇ တြင္ တရုတ္စီးပြားေရးမွာ အေမရိကကိုပါ ေက်ာ္တက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းလိုက္သည္။

၂၀၂၅ တြင္ ဘရာဇီးလ္၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ေတာင္ကိုးရီးယားႏွင့္ ရုရွား စသည့္ စီးပြားေရးအင္အားသစ္ (၆) ႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္းစီးပြားေရးပမာဏမွာ တစ္ကမာၻလုံး၏ ထက္ဝက္မွ် ရွိလာမည္ဟု ပညာရွင္အခ်ိဳ႔က မွန္းဆၾကသည္။ ျပည္တြင္းေပၚလစီမ်ားကို တိုးတက္ေစျပီး၊ ျပည္ပတြင္ ဖြံျဖိဳးမွဳအခြင့္အလမ္း မ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးႏွင့္ ျပည္ပရင္ႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳတို႔တြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လာဖြယ္ရွိသည္။ အလြန္ၾကီးမားေသာ ျပည္တြင္းေငြပင္ေငြရင္းမ်ားက အရွိန္ေကာင္းေနေသာ စီးပြားေရးကို ေမာင္းႏွင္ျခင္းျဖင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ကီးပေလယာမ်ား ျဖစ္လာမည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္ၾကသည္။ ထုိမွ်မက ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးစနစ္တြင္ ေငြေၾကးတစ္ခုတည္းက လႊမ္းမိုးထားသည့္ပံုစံလည္း အဆံုးသတ္ သြားဖြယ္ရွိသည္ ဟုဆုိသည္။

ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးမ်ားအတြက္မူ ယင္းခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားမွာ သိပ္အေရးမပါေတာ့ဟုသာ ဆုိရမလုိ ရွိသည္။ ဂလိုဘယ္လ္စီးပြားေရး၏ ဒုတိယစူပါပါဝါျဖစ္လာေသာ တရုတ္ျပည္အေနျဖင့္ တကုိယ္ေရသံုး ကြန္ျပဴတာ၊ ကားႏွင့္ ဇိမ္ခံပစၥည္း ထုတ္လုပ္မွဳတို႔တြင္ ခ်န္ပီယံလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ေနျပီျဖစ္သည္။

သုေတသနအဖြဲ႔အစည္း အုိင္ဒီစီ(IDC) ၏ အဆုိအရ လာမည့္ႏွစ္တြင္ပင္ တရုတ္ျပည္သည္ အေမရိကကို ေနာက္ေကာက္ခ်ကာ ကမာၻ႔အၾကီးဆံုး ပီစီေစ်းကြက္ျဖစ္လာမည္ဟု သိရသည္။ ကားထုတ္လုပ္မွဳတြင္ တရုတ္သည္ ယမန္ႏွစ္ကပင္ အေမရိကကို နန္းခ်ကာ ကမာၻ႔အၾကီးဆံုးကားေစ်းကြက္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဂ်ီအမ္(မ္)(General Motor) ကားကုမၸဏီၾကီး၏ (၁၀၂)ႏွစ္ၾကာ သမိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းမွာထက္ တရုတ္ျပည္ ေစ်းကြက္တြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ကားအေရအတြက္ ပိုမိုေရာင္းခ်ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ီဒီပီကို အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္လွ်င္ တရုတ္၏စီးပြားေရးအင္အားမွာ ယခုႏွစ္ ဂ်ီဒီပီ ပမာဏ ယူအက္(စ္) (၆.၅)ထရီလ်ံေဒၚလာ ရွိရာမွ လာမည့္ငါးႏွစ္တာကာလ (၂၀၁၆)တြင္ ယခုထက္ ႏွစ္ဆခန္႔(၁၁.၂)ထရီလ်ံသို႔ ေရာက္လာဖြယ္ရွိရာ အေမရိကထက္ ေလ်ာ့နည္းေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ တရုတ္ စီးပြားေရးမွာ အေမရိကႏွင့္ ဂ်ီဒီပီအရ တူညီသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္လာခဲ့လွ်င္ပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ႏွိဳင္းယွဥ္မွဳတြင္ မတူညီမွဳမ်ား ရွိေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။

ယင္းအခ်ိန္၌ တရုတ္ျပည္တြင္ ဖြံျဖိဳးမွဳနိမ့္က်ေသာ ေဒသၾကီးမ်ား ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔စြာ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၃၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္၏ ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္မွဳႏွဳန္း ၆ ရာခိုင္ႏွဳန္းရွိျပီး ယူအက္(စ္)အေနျဖင့္ ၂ ရာခိုင္ႏွဳန္းမွ်သာ ရွိလွ်င္ပင္ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြတြင္ ၂၁ ရာစု၏ ဒုတိယႏွစ္ဝက္ေလာက္အထိ အေမရိကကို လိုက္မီဦးမည္မဟုတ္ေပ။

စီးပြားေရးႏိုင္ငံသစ္မ်ားသည္ စန္းပြင့္မွဳ၏ကနဦးကာလအတြင္း နည္းပညာတင္သြင္းမွဳမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳေရခ်ိန္ ျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္မွဳႏွဳန္း ေႏွးေကြး သြားေလ့ရွိသည္။ တရုတ္စီးပြားေရးမွာ ႏိုင္ငံပိုင္အင္တာပရိုက္စ္မ်ား မလံုေလာက္မွဳ၊ ၾကီးထြားလာေသာလူတန္းစား မညီမွ်မွဳ၊ ႏုိင္ငံအတြင္း လူမ်ား အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ေရႊ ႔ေျပာင္းေနထိုင္မွဳ၊ လူမွဳလံုျခံဳေရးကြန္ယက္ အားနည္းမွဳ၊ အဂတိလိုက္စားမွဳ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ခ်ိဳ႔တဲ့မွဳ စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ လ်င္ျမန္ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမွဳႏွဳန္းကိုတာရွည္ခံေအာင္ ထိန္ထားရန္ၾကိဳးပမ္းရာတြင္ ၾကီးမားသည့္အဆီးအတားမ်ား ႀကံဳရကိန္းရွိသကဲ့သို႔ ယင္းအေၾကာင္းမ်ားက ႏိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မွဳကိုလည္း ဖန္တီးလာႏိုင္သည္။ တရုတ္ျပည္သည္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္ သက္ၾကီးရြယ္အိုဦးေရတိုးပြားမွဳႏွဳန္း အျမန္ဆံုးျဖစ္ျပီး ၂၀၃၀ အေရာက္တြင္ မွီခုိသက္ၾကီးရြယ္အုိ အေရအတြက္မွာ ကေလးဦးေရထက္ ပိုမ်ားဖြယ္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံမၾကြယ္ဝမီ အိုမင္းတြင္းဆံုး ျဖစ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကလ်က္ရွိသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ကမာၻ႔ပို႔ကုန္တင္ပို႔မွဳ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ နဝမေနရာ၌ရွိေသာ တရုတ္ျပည္သည္ နံပါတ္တစ္ေနရာမွ ဂ်ာမနီကိုဖယ္ရွားကာ ထိပ္ဆံုးသို႔တက္လာခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာခ်ိန္ညွိမွဳမ်ားတြင္ အျငင္းပြားမွဳမ်ား တိုးျမင့္လာသည္ျဖစ္ရာ တရုတ္၏ ပို႔ကုန္အားျပဳေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳပံုစံမွာ ထိန္းညွိရန္လိုအပ္လာသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ တရုတ္၏ (၁၂) ခုေျမာက္ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းမွာ ပို႔ကုန္အေပၚအားျပဳမွဳကို ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းဝယ္လိုအားတုိးျမင့္ေရးကို ဦးတည္ ထားသည္ျဖစ္ရာ အလုပ္ျဖစ္မျဖစ္ မေသခ်ာေသးေပ။

တရုတ္၏ အာဏာရွင္ဆန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွာ ေအာင္ျမင္ေသာအိုလံပစ္ပြဲေတာ္၊ ျမန္ႏွဳန္းျမင့္ ရထားစီမံကိန္းမ်ား၊ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာ ေငြေၾကးအၾကပ္အတည္းမွ စီးပြားေရျပန္လည္နာလန္ထူလာမွဳ စသည့္ ေအာင္ျမင္မွဳမ်ားေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္အထိ စင္ေပၚေရာက္ေနဆဲျဖစ္သည့္တိုင္ ယင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံကို ေရရွည္ထိန္ထားႏိုင္ေရးမွာ ျပင္ပကေလ့လာသူမ်ားအတြက္သာမက တရုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ပါ ပေဟဠိတစ္ခုျဖစ္ေနဆဲပင္။ တရုတ္ႏိုင္ငံေရးအနာဂတ္က စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမွဳအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္မွဳ ရွိမည္ဟူေသာအခ်က္မွာ တရုတ္မ်ားအပါအဝင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မမွန္းဆႏိုင္သည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္အတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ သေဘာထားတင္းမာေသာ ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒ ထားရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အိႏိၵယ၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုးရီးယားတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးထိခိုက္ခဲ့ရသည္။ ရလဒ္  အေနျဖင့္ အာရွ၏လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားမွ ယူအက္(စ္)ကိုဖယ္ရွားပစ္ေရးမွာ တရုတ္အတြက္ ပိုမိုခက္ခဲ ေစမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ယူအက္စ္ေဒၚလာမွာ အေရးပါဆံုး ႏိုင္ငံတကာသံုးေငြေၾကးအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည့္တိုင္ ဤလႊမ္မုိးမွဳမွာ က်ဆင္းလာျပီဟုဆိုႏိုင္သည္။ ယူရိုေငြမွာ ယူအက္စ္ေဒၚလာ၏ အင္အားအၾကီးဆံုးျပိဳင္ဖက္ ျဖစ္သည္။ ေရရွည္တြင္မူ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကးမ်ားသည္လည္း ယခုထက္ပို၍ အေရးပါလာမည္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမရွိေပ။

တရုတ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမွဳႏွင့္ အရြယ္အစားမွာ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ယူအက္စ္ႏွင့္ အျပိဳင္ ျဖစ္လာမည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္နီးပါရွိသည္။ ပါဝါအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တရုတ္အေနျဖင့္ ယူအက္စ္၏ အနီးကပ္ျပိဳင္ဖက္ျဖစ္လာမည္မွာ မလြဲေပ။ သို႔ေစကာမူ တရုတ္သည္ အေမရိကကို ေက်ာ္ျဖတ္ျပီး အင္အားအၾကီးဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာမည္ဟုမဆုိႏိုင္ေပ။

တရုတ္အေနျဖင့္ ၾကီးမားေသာျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းကို မၾကံဳေတြ႔လွ်င္ပင္ ဂ်ီဒီပီတိုးတက္မွဳႏွဳန္းအေပၚတြင္သာ အေျခခံထားသည့္ လက္ရွိစီမံကိန္းမ်ားမွာ တစ္ဖက္ျမင္ဆန္လြန္းသည္ဟု ဆုိရေပမည္။ တရုတ္သည္ အေမရိက၏စစ္ေရးႏွင့္ အာရွေဒသတြင္း ပါဝါထိန္းညိွမွဳတြင္ ၎၏ပထဝီႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ား စသည္တို႔ကို လ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္းက တစ္ဖက္ျမင္ဆန္မွဳ(ဝါ) အျမင္က်ဥ္းမွဳကို ျပညႊန္ေနသည္။ ဤအခင္းအက်င္းမ်ားအေပၚ ေကာက္ခ်က္ဆြဲရလွ်င္ တရုတ္ျပည္သည္ ယူအက္စ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး၊ ေငြေၾကးနယ္ပယ္တို႔တြင္ အျပိဳင္ျဖစ္လာႏိုင္သည့္တိုင္ ယခုရာစုႏွစ္၏ ပထမတစ္ဝက္တြင္ အလံုးစံုေက်ာ္တက္ကာ အင္အားအၾကီးဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာဖြယ္မရွိေပ။

အေရးအၾကီးဆံုးအခ်က္မွာ ယူအက္စ္ႏွင့္ တရုတ္တို႔အေနျဖင့္ တစ္ဦးစီ၏ အင္အား၊ ရည္မွန္းခ်က္ စသည္တို႔အေပၚ အေၾကာက္လြန္မွဳမ်ားအား ပိုမိုခ်ဲ႔ကားျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုရန္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမွာ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုမွဳကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ တကယ္တမ္းတြင္ အေမရိကႏွင့္ တရုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားတြင္ နက္ရိႈင္းစြာအျမစ္တြယ္ေနေသာ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းမ်ား မရွိေပ။ ႏွစ္ႏိုင္ငံလက္ခ်င္းခ်ိတ္ကာ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးတရား မ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းလာမည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။


မင္းသက္စံ

Ref: Are We Prepared for a Multipolar World Economy - by Justin Yifu Lin, Mansoor Dailami
      Will China Surpass the US in 2016? – by Tan Siok Choo, 30.05.2011, The Sun Daily
      Is China Overtaking America? – by Joseph S. Nye, Jr., Project Syndicate
      Joseph S. Nye, Jr. is a professor at Harvard and the author of The Future of Power.

0 comments: