Monday, March 12, 2012

" ျမန္မာျပည္တြင္ မၾကာမီ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ဆူပူဆႏၵျပပြဲမ်ား "ယၡဳႏွစ္ပိုင္းအတြင္း လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း ၏ ဦးတည္ရာအလားအလာသည္ ျပည္တြင္းရိွျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္ လြန္စြာ ႏွစ္ေထာင္းအားရ ဝမ္းေျမာက္ေက်နပ္ ေပ်ာ္ရႊင္ ပီတိျဖစ္ဖြယ္ ျဖစ္ေနေလေပေတာ့သည္။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာမႈႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ၁၉၈၈ အလြန္ မွ စ၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္ပ ျမန္မာ အတိုက္အခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတို႔၏ ဘဏၰာေရးကို အားေပးေထာက္ပံ့ကူညီေနခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ကာမွ လူ႕အခြင့္အေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး တက္ႀကြလႈပ္ရွားသူတို႔အား ေငြေၾကးျဖင့္ အဓိက ကူညီေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတို႔ သည္လည္း ...

ဆိုးယုတ္နိမ့္က်လာေသာ ကမာၻ႕စီးပြားေရးကပ္ ႀကီး ေၾကာင့္သည္လဲ တစ္ေၾကာင္း ...

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အား ျပည္တြင္းမွ ျပည္သူမ်ား၏ အင္အားႏွင့္သာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ႏိုင္ေပေတာ့မည္ ဆိုသည္ကို  လက္ရိွေျပာင္းလဲတိုးတက္လာမႈ မ်ားက သက္ေသျပေနသည့္ အတြက္ လဲ တစ္ေၾကာင္း ...

ထိုသို႔ေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပ အတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္း ဆိုသည္မ်ား ၏ မည္သည့္အခါကမွ အေကာင္အထည္ မေဖၚႏိုင္ခဲ့ေသာ အာမခံခ်က္မ်ားအား မ်က္ေစ့စံုမွိတ္ယံုၾကည္မႈ တစ္ခုထဲျဖင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္ကဲ့သို႔ သဲထဲေရသြန္ ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံေနမည့္အစား ..

ျပည္တြင္းမွ ျပည္သူတို႔ ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား တိုက္ရိုက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ...
နာေရးကူညီမႈ အသင္းႀကီးကဲ့သို႔ေသာ ပရဟိတ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ...
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ေသာ အနစ္နာခံ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ... တို႔အား တိုက္ရိုက္ ေထာက္ပံ့ျခင္းသာလ်င္ ျပည္သူမ်ားအား တိုက္ရိုက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ ေနေပေတာ့သည္ကို ၄င္း ေထာက္ပံ့ကူညီသူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သေဘာပါက္ နားလည္လာခဲ့ေပေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ခု ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွ စတင္၍ ၄င္းတို႔၏ ရပ္တည္မႈ အေနအထားႏွင့္ ေငြေၾကးသံုးစြဲ မႈ တို႔ ကို တိတ္တစ္ဆိတ္ အေသးစိတ္ ျပန္လည္ စီစစ္လာၾကသည့္ ေနာက္ ပိုင္းတြင္ ျပည္ပ အတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း တစ္ခ်ိဳ႕၏ ေငြေၾကးအလြဲသံုးစားျပဳေနခဲ့သည့္ မသမာမႈ မ်ားသည္လဲ မေရွးမေႏွာင္း ပင္ ရွက္ဖြယ္လိလိ လူသိရွင္ၾကား ေပၚထြန္းလာခဲ့ေပေတာ့သည္။

ထိုထိုေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ၄င္းတို႔အား ေထာက္ပံ့ေနသူ လူ႔အခြင့္အေရး ယံုၾကည္သူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၏ ျမန္မာ့ ျပည္ပ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရး  အဖြဲ႔အစည္းတို႔ အေပၚ ထားရိွခဲ့ၾကသည့္ ယံုၾကည္ ေလးစား မႈ ပမာဏတို႔သည္လဲ အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းတို႔ ၏ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ သိကၡာ ႏွင့္အတူ လွ်င္ျမန္စြာ လြင့္ပါယ္က်ဆင္းခဲ့ရေလေပေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယၡဳ လက္ရိွ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ား အား ႏိုင္ငံေရး မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားသည့္ အတိုက္အခံ ဆိုသူတို႔မွ ခါးသီးစြာ ဆန္႔က်င္ေနေသးသည္မွာ သဘာဝက်စြာေသာ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။ ...

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရိွ အခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ အစည္းတစ္ခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔ ၏ ေပ်ာက္ကြယ္လုလု ရပ္တည္မႈ အေျခအေနအား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ရွင္သန္ေစႏိုင္ရန္အလို႔ ငွာ မည္သည့္ နည္းႏွင့္မဆို က်ိဳးပန္းအားထုတ္ၾကရေလေပေတာ့မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မ်ားမၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း ၄င္း အဖြဲ႔မ်ားမွ ဖန္တီးေတာ့မည့္
မရိုးသားသည့္ ဆူပူအံုႀကြ ဆႏၵျပမႈမ်ား ...
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျမန္မာ စစ္တပ္ အတြင္း သူေယာင္ေယာင္ ကိုယ္ေယာင္ေယာင္ အထင္အျမင္လြဲေစႏိုင္မည့္ ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးေရး အၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ...

စသည္တို႔ကို အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ စီစဥ္ဖန္တီးၾကေတာ့မည္မွာ မလြဲေပ။

ထို႔အျပင္ အေျခခံ လူတန္းစားတို႔ ၏ စားဝတ္ေနေရး က်ပ္တည္းမႈ ႏွင့္ ယိုယြင္းျခစားေနဆဲ အာဏာပိုင္ တို႔၏ ဟာကြက္ အားနည္းခ်က္ တို႔ အား လူ႔ အခြင့္အေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အမည္တပ္၍ ယိုးမယ္ရွာ ေသြးထိုးေျမွာက္ပင့္ၿပီး ဆူပူမႈ အသြင္ေျပာင္းေပးမည့္

" အိမ္ၾကက္ခ်င္း အိုးမဲသုတ္ ခြပ္ခိုင္းျခင္း " ဆိုသည့္ လြန္စြာရိုးရွင္းေသာ္ျငား ထာဝရ ေအာင္ျမင္ဆဲျဖစ္ေသာ ေသြးခြဲ လံႈ႕ေဆာ္မႈ နည္းပညာ မ်ား ျဖင့္ လက္ရွိ အစိုးရ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ တြင္ မဲအမ်ားဆံုးရရန္ ေသခ်ာေနသည့္ NLD ပါတီ အတြင္း သံသယကို အေျခခံသည့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ျပင္းထန္စြာ က်ိဳးပန္းၾကေပေတာ့မည္ မွာ မလြဲ ဧကန္ ေသခ်ာေနၿပီ ျဖစ္ေလသည္။ ...

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ မွ အမိျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းတိုးတက္ေရး ကို အမွန္တစ္ကယ္ လိုလားသူမ်ား အေနျဖင့္ ၾကားသမွ် ျမင္သမွ် သတင္းမွန္ ႏွင့္ ေကာလဟာလ တို႔အား ခြဲျခားသိျမင္ ေစႏိုင္သည့္ ၾကည္လင္ေသာ အသိကို ပိုင္ဆိုင္က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ...

ေဒါသ ၊ အတၱ ၊ မာန္မာန ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးအစြဲ ၊ ရန္ညိွးရန္စ ဟူသည့္ ေသြးကိုဆူလြယ္ေသာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား ျဖင့္ မသံုးသပ္ မတံု႔ျပန္ဘဲ ..

မိမိ ၏ သီလ သမာဓိ ပညာဥာဏ္ ေမ်ာ္ျမင္ႏိုင္စြမ္းရည္ .. စသည္တို႔ကို သတိႀကီးစြာ အသံုးခ်၍ ...

အမိျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ အနာဂါတ္ကို ေခ်ာက္ထဲျပန္ဆြဲခ်ခ်င္ေနသည့္ အတၱဝါဒီတို႔ ၏ ေထာင္ေခ်ာက္ မ်ား မွ သတိ ၊ အသိ ၊ သီလ ၊ ဥာဏ္ပညာ တို႔ ၏ စြမ္းအားျဖင့္ ေသြဖယ္ေရွာင္ရွား ေစႏိုင္ၾကၿပီးသကာလ ...
လွပသည့္ အနာဂါတ္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး ဆီသို႔ အလံုးစံုေသာ အေႏွာက္အယွက္မ်ားအား ထိုးခြင္းလြတ္ေျမာက္ ပကတိ အေရာက္လွမ္းႏိုင္ၾကပါေစသတည္း ။ ။


ထာဝရ ေမတၱာျဖင့္ ...


မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာ

0 comments: